Taşınmaz İhale İlanı

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda   13/12/2018Perşembe  günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kiralanacaktır. Taşınmazların kira süresi 5(Beş) yıllık olarak yapılacaktır. İhale   13/12/2018’ de  saat 10.30 ’da başlayacaktır.

Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;

SIRA

NO

 

TAŞINIR,TAŞINMAZINMAH./ MEVKİİ

 

DÜKKAN NO

 

ADA

NO

 

PARSEL

NO

 

YÜZ

ÖLÇÜMÜ  M²

 

CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDEL TL

 

GEÇİCİ

TEMİNAT TL

 

İHALE

SAATİ

1

ALAÇAT(ÇAYÜSTÜ)

 

 

1385

3,00

Dükkan

4500,00

135,00

10.30

   2

GÖLBENT(KANCA)

 

 

2401

18620,00

Tarla

4750,00

142,50

10.40

   3 

DOĞANLAR(KÖYİÇİ)

 

127

7

51,00

Dükkan

4.500,00

135,00

10.50

   4

ÖREN(LEYLEK)

 

240

93

17401,24

Tarla

12000,00

360,00

11.00

   5

EŞEN

  

  5

167

3

41,00

Dükkan

27.000,00

810,00

11.10

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

   
                                                     a)       İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                               b)       Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                                               Durmuş ÇETİNKAYA

                                                                                                                                           Belediye Başkanı V.