SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ İHALE İLANI

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda   04/04/2018 Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kiralanacaktır. Eşen, Bekçiler  Mahallesindeki taşınmazların 3(Üç) yıllığına kiralaması  yapılacaktır. İhale   04/04/2018’ de  saat 10.30 ’da başlayacaktır.

Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;

SIRA

NO

TAŞINIR,TAŞINMAZIN MAH./ MEVKİİ

DUKKAN NO

ADA

NO

PARSEL

NO,

YÜZ

ÖLÇÜMÜ  M²

    CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ

TEMİNAT TL

İHALE

SAATİ

1

EŞEN

2

167

3

43,00

Dükkan

16.200,00

486,00      

10.30

2

EŞEN

3

167

3

34,00

Dükkan

14.400,00

432,00

10.45

   3

BEKÇİLER(KÖYİÇİ)

4

105

217

100,00

Dükkan

14.400,00

432,00

11.00

                Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)        İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b)       Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                                                                                     Mustafa KARAKUŞ

                                                                                                                                                                            Belediye Başkan Yardımcısı