SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ İHALE İLANI 16/08/2018

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İlçemiz Kayadibi Mahallesinde bulunan 5.305,69 m² lik alana sahip Saklıkent Kanyonunda fotoğraf ve video çekim işinin kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale  Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 16/08/2018 Perşembe günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir. İhale süresi 1 (bir) yıldır.

Madde 2- İhaleye çıkılacak;

İşin Adı

Yüzölçüm m²

Muhammen Bedel TL

Geçici

Teminat TL

İhale Saati

Fotoğraf ve Video Çekim İşi

5.305,69

 

60.000,00

 

1.800.00

 

10.30

 

               

 

 

 

 

               

                Madde 3- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 4- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)        İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b)       Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 5- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                 Yakup OTGÖZ

                                                                                                          Belediye Başkanı